Index of modules

B
Balloon_change [Libvirt.Event]
Block_job [Libvirt.Event]
C
Connect [Libvirt]

Module dealing with connections.

Control_error [Libvirt.Event]
D
Defined [Libvirt.Event]
Device_removed [Libvirt.Event]
Disk_change [Libvirt.Event]
Domain [Libvirt]

Module dealing with domains.

E
Event [Libvirt]

Module dealing with events generated by domain state changes.

G
Graphics [Libvirt.Event]
Graphics_address [Libvirt.Event]
Graphics_subject [Libvirt.Event]
I
Io_error [Libvirt.Event]
L
Libvirt

OCaml bindings for libvirt.

Libvirt_version

Information on OCaml-libvirt itself.

Lifecycle [Libvirt.Event]
N
Network [Libvirt]

Module dealing with networks.

P
PM_suspend [Libvirt.Event]
PM_suspend_disk [Libvirt.Event]
PM_suspended [Libvirt.Event]
PM_wakeup [Libvirt.Event]
Pool [Libvirt]

Module dealing with storage pools.

R
Reboot [Libvirt.Event]
Resumed [Libvirt.Event]
Rtc_change [Libvirt.Event]
S
Secret [Libvirt]

Module dealing with secrets.

Started [Libvirt.Event]
Stopped [Libvirt.Event]
Suspended [Libvirt.Event]
T
Tray_change [Libvirt.Event]
U
Undefined [Libvirt.Event]
V
Virterror [Libvirt]

Module dealing with errors.

Volume [Libvirt]

Module dealing with storage volumes.

W
Watchdog [Libvirt.Event]